Individuálne konzultácie

Individuálne sedenia pre dospelých, dospievajúcich a deti, zamerané na tieto oblasti:

zvládanie záťaže - stres, únava a vyčerpanie

emocionálne ťažkosti, depresívne prežívanie, úzkosť

 vlastný osobnostný rast a rozvoj

zvládanie náročných životných situácií (vzťahové problémy, zmeny, straty)

hľadanie zmysluplnosti v živote

individuálna práca s dieťaťom - podpora pri zvládaní vývinových a emočných problémov

Poradenstvo pre rodičov

poradenstvo pre rodičov pri výchovných ťažkostiach

poradenstvo pre rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami